Logo

Aktualności

2017-06-21

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w Warszawie aleja Wilanowska 309a wraz z partnerami
Poszukuje MENTORA USAMODZIELNIENIA
w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
I. Informacje wstępne
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.3 (Szczegółowych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIiR, Warszawa, 10.04.2015 r.
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:
- Lidera projektu: www.e-p-e.edu.pl
- Partnerów projektu: www.wioskisos.org; www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl
- Bazie konkurencyjności : www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Czytaj więcej

Projekt „Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET’s”

Projekt Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEETs to projekt szkoleniowy realizowany przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-05-18 

Informacja Ważne

Informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2017 roku Funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora będzie pełnić

Pani Marzena Strug. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-01-10 

Rozpoczęcie projektu "FENIKS 2"

Rozpoczynamy realizację projektu pt. Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskieg...

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 osób (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególnośc...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-08-16 

szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejsce szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-07-26 

Szkolenie - Praca z dzieckiem krzywdzonym

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. na zlecenie ROPS w Lublinie zaprasza:

członków Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim powstałej w ramach porozumienia z dnia 23 kwietnia 2015 roku w pierwszej kolejności, osoby będące członkami powiatowych, miejskich lub gminnych zespołów interdyscyplinarnych, bądź członkami grup r...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-06-08 

Kalendarz szkoleń